Hoàng Mai, Hà Nội
(12)
2,800,000 2,900,000
-3%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(82)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(67)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(93)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(96)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(65)
1,750,000 1,800,000
-3%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(16)
1,250,000 1,300,000
-4%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(11)
1,750,000 1,800,000
-3%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(92)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(84)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(81)
500,000 650,000
-23%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(43)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(56)
2,000,000 2,100,000
-5%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(48)
4,800,000 4,900,000
-2%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(28)
1,500,000 1,600,000
-6%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(91)